Abstracte Abstracten
tentoonstelling
2024 03
In de reeks tentoonstellingen, onder de titel Abstracte Narratieve Vormen, de tweede aflevering "Abstracte Abstracten". Met werken van Britte Koolen, Elsbeth Ciesluk, Arjan Janssen, Bo Stokkermans, Rafaël Langmair, Pjotr van Leeuwen en Jan Willem van Welzenis.

Abstracte Abstracten, een vermoeden
Het begon met de eenvoudige vraag wat het tegengestelde van abstract is. De eerste antwoorden waren snel gevonden maar niet bevredigend. Zo kan men de natuur als het tegenovergestelde van abstract beschouwen omdat het de werkelijkheid is. En ook is het handig wanneer men iemand, die wat vage uitspraken doet, toe kan roepen "Wordt nou eens concreet!", maar dat zou abstract tot vaag bestempelen, terwijl juist abstractie uitermate concreet is, men weet namelijk onmiddellijk en intuïtief wanneer iets abstract is.
Bo Stokkermans - glassculptuur
Bo Stokkermans - glassculptuur

Als men in de kunst van non-figuratief spreekt, dan heeft men meestal abstracte werken voor ogen en al te vaak is dat een goed motief om er helemaal niets van te willen zeggen, behalve dan "Mmm, dat is nón-figuratief", alsof abstracte vormen geen figuratie zijn. Figuratief is, in de kunst, hoogstens voor een deel het tegengestelde van abstract.

Stelling
Raphael Langmair - Again (Monochrome)
Raphael Langmair - Again (Monochrome)

Eerder zagen we wat het basisprincipe is, volgens de grondleggers van de abstracte kunst: Dat vanuit het kunstwerk niets verwijst naar de buiten het kunstwerk bestaande werkelijkheid (1). Mijn toevoeging was… maar dan ook niet andersom. Facetten en aspecten vanuit de werkelijkheid hebben geen betekenis voor de zin van het kunstwerk. Het kunstwerk is zichzelf genoeg, parafraserend op de Grieks klassieke aanname dat gelukkige mensen zichzelf genoeg zijn en de op de Japanse idee dat de natuur het van vanzelf zo zijnde is. Men kan dus niet zeggen dat bijvoorbeeld het autisme van een bepaalde kunstenaar, waarbij niet op iemand gedoeld wordt in de tentoonstelling "Abstracte Abstracten", dáárom dit of dat schilderij of deze of die sculptuur determineert.

Voorstel
Later stelde ik voor om de term abstract niet langer als bijvoeglijk naamwoord te gebruiken, als aanduiding voor een bepaalde eigenschap van een kunstwerk, maar om die objecten, die tot dan toe onder de noemer abstracte kunstwerken werden gepresenteerd, een eigen discipline te geven. (2) Men zou dan kunnen zeggen, bijvoorbeeld: "Ik ben een kunstenaar die abstracten maakt, niet een schilder van abstracte schilderijen." Abstracten is in dit voorstel een zelfstandig naamwoord (3).
Vermoeden
Britte Koolen; foto: Aad Hoogendoorn
Britte Koolen; foto: Aad Hoogendoorn

Met de stelling en het voorstel van hiervoor komen we nu aan bij een vermoeden. Het vermoeden namelijk dat het tegengestelde van abstract abstract is. Wanneer we de uitspraak volgen, dat de tegenstelling figuratief-abstract maar voor hoogstens een gedeelte bestaat, kan tegendeel niet als begrip gebruikt worden want dat begrip is absoluut. Het is wel tegendeel of niet tegendeel en niet iets daar tussenin. De tegenstelling figuratief-abstract is een schijnbare en zeker een onvolkomen tegenstelling. Neem ter vergelijking het binaire, of tweetallig, talstelsel waarin alleen de -0- en de -1- voorkomen, hier is
-0- tegendeel van -1- en dat is absoluut.

In het tientallig talstelsel zou die uitspraak niet waar zijn, binnen de verzameling van natuurlijke getallen. Er is daar geen getal te vinden dat het absolute tegendeel is van enig ander getal. Dit is ook het geval bij de onvolkomen tegenstelling figuratief-abstract, in vergelijking.
In de dagelijkse gang van zaken kan men volhouden dat de tegenstelling weldegelijk van betekenis is omdat het op beschrijvingsniveau een adequaat instrument is om zinnige opmerkingen te maken over een bepaald kunstwerk in vergelijking met een ander werk. Maar dat brengt ons niet verder bij de uitwerking van abstract, in de aanduiding abstracte kunst, of bij het toepassen van het voorstel om een zekere categorie kunstwerken ABSTRACTEN te noemen.
Abstracte orde
Elsbeth Ciesluk - The Truth and her Lies
Elsbeth Ciesluk - The Truth and her Lies

Als een term in het tegendeel dezelfde term oplevert, moet er iets aan de hand zijn. In de wiskunde van de verzamelingenleer komen vergelijkbare problematieken voor, bijvoorbeeld in de Paradox van Cantor. Deze wiskundige moest voor een bepaald verschijnsel vaststellen: "Er zijn oneindig veel oneindigheden en die oneindigheid, van oneindigheden, is groter dan welke andere oneindigheid ook." (4) Om een en ander diepgaand te bewijzen nam hij verschillende ordes van oneindigheden aan in een hiërarchisch voorkomen, zodanig dat de oneindigheid van oneindigheden bestaat in een bovenliggende orde, enzoverder.

Dit nu zou ook het geval kunnen zijn met het tegendeel van abstract. Normaal gesproken is het tegendeel van abstract begrijpbaar en adequaat in dezelfde orde als waar ook bijvoorbeeld de uitdrukking figuratief voorkomt. Maar als men moet erkennen dat het een niet volledig tegendeel kan zijn, dan biedt de aanname van een andere orde, als vermoeden, de mogelijke oplossing. Dat zou betekenen dat het tegendeel van abstract inderdaad abstract is, maar in een andere en bovenliggende orde. Alsof abstract ontsnapt aan de orde van de schilderijen en de andere objecten, om er boven uit te stijgen. (5)
In die bovenliggende orde kan het tegendeel van abstract (lage orde) als abstract (hoge orde) in verhouding staan met andere termen van die orde en beschrijvingsmomenten opleveren voor ABSTRACTEN. In die zin staat dit hogere orde abstract, bij wijze van spreken, in een eigen werkelijkheid, zij het een beperkte.
Belang van vermoeden
Arjan Janssen - Love Will Save You (1)
Arjan Janssen - Love Will Save You (1)

Waarom dit van belang is? Niet voor het beschrijvingsniveau waarin men een type kunstwerken wil vergelijken met een ander type. Niet voor de intuïtie, die ik niet zal bestrijden, dat men daadwerkelijk en vaak kan zeggen dat iets een abstract schilderij is of een abstracte sculptuur. Het is van belang voor de kwestie of we de stelling en het voorstel staande kunnen houden. Of we dus met recht en rede kunnen beweren dat niets uit de werkelijkheid in enige betrekking staat tot de voorstelling die het abstracte kunstwerk weergeeft… of andersom. En dat we, bij uitbreiding, grond hebben om het voorstel om ABSTRACTEN als categorie te gebruiken voor voorheen-abstracte-kunstwerken.

Arjan Janssen - Love Will Save You (2)
Arjan Janssen - Love Will Save You (2)

Het zal opvallen dat ik de term voorstelling gebruik, een voorstelling die door of met de ABSTRACTE wordt weergegeven. Alsof er een verschil zou zijn tussen de voorstelling en de ABSTRACTE op zichzelf. Dat is niet zo, in het gebruik van ABSTRACTEN als categorie valt de voorstelling volledig samen met de ABSTRACTE, het kunstwerk zelf. Dat geldt evengoed overigens voor het materiaal waaruit de ABSTRACTE bestaat en zo ook voor het eventuele concept dat het geheel van de ABSTRACTE constitueert. Tenslotte maken we ook geen onderscheid tussen de verf van een figuratief schilderij en de figuratie, omdat de figuratie alleen maar kan bestaan uit de verf.

Arjan Janssen - Love Will Save You (3)
Arjan Janssen - Love Will Save You (3)

In feite kan men niet spreken van de voorstelling van een ABSTRACTE, men kan hoogstens iets opmerken over welke vorm de voorstelling heeft. In een voorbeeld: Het Zwart Vierkant van Malevitsj (6) heeft geen voorstelling als zodanig, het werk ís de voorstelling. Men kan daarover opmerken dat de zwarte kleur overheerst en het vierkant is (7) maar dat doet niets af aan het feit dat de voorstelling één is met en ondeelbaar samenvalt met de ABSTRACTE die het is.

Vermoedelijk bewijs, mogelijke grond
Jan Willem van Welzenis - zonder titel
Jan Willem van Welzenis - zonder titel

Het is als bewijs pragmatisch van aard omdat het de begrenzing vormt voor verwijzing van buitenaf, die als betekenis per definitie niet kan worden ingegeven door enig aspect van de werkelijkheid. ABSTRACTEN, met andere woorden, staan enkel en alleen in betrekking tot elkaar en zijn niet buiten de orde, van het tegendeel van abstract, onderling verbonden (8). Het is vergelijkbaar met wat men wel noemt het corpus van de schilderkunst, de aanname dat alle schilderijen tezamen een imaginaire verzameling van samenhangende kunstwerken vormen. Zo zijn alle ABSTRACTEN samen een eigen corpus, en hebben zij exclusief betrekking op elkaar binnen het ABSTRACTEN-corpus. De begrenzing wordt gegeven door de stelling van het niet-verwijzen naar daarbuiten… of andersom. ABSTRACTEN zijn niet betekenisloos, integendeel, betekenis is echter alleen te vinden in de verhouding van ABSTRACTEN tot elkaar. (9)

Jan Willem van Welzenis - zonder titel
Jan Willem van Welzenis - zonder titel

Stel dat het vermoeden waar is, dan zou de hogere orde, waarin het tegendeel van abstract zich voordoet, een eigen systeem van betekenissen en verwijzingen zijn. Dat zo'n systeem bestaan kan, is voldoende om de stelling te kunnen volhouden dat vanuit de werkelijkheid noodzakelijk niets verwijst naar ABSTRACTEN… of andersom. Met de aanname, dat het tegendeel van abstract abstract is in een andere orde, ontstaat het vermoedelijk bewijs voor de stelling.

Jan Willem van Welzenis - zonder titel
Jan Willem van Welzenis - zonder titel

Ten opzichte van andere categorieën van kunstwerken, bijvoorbeeld het corpus van de schilderkunst, hebben ABSTRACTEN geen ander betekenissysteem nodig dan datgene wat uit de onderlinge verhouding van ABSTRACTEN naar voren komt.
Als het zo is dat de betekenis van ABSTRACTEN voortkomt uit de verhouding van ABSTRACTEN tot elkaar, dan is er reden om het voorstel, om de term ABSTRACTEN als categorie te gebruiken voor voorheen-abstracte-kunstwerken, aan te nemen en in het vervolg te gebruiken voor dit type van werken. (10)

Complex
Uit de vaststelling dat ABSTRACTEN een eigen betekenissysteem hebben, volgt dat er een catalogus gemaakt kan worden van betekeniselementen, zoals dat in elke iconografie gebeurt. Deze catalogus echter kan niet gebaseerd worden op verwijzingen uit de werkelijkheid, bijvoorbeeld vanuit een bepaalde kleur of vormgrootte. Wanneer in een ABSTRACTE kleur voorkomt, kan die kleur alleen worden vergeleken met al dan niet overeenkomstige kleuren uit andere ABSTRACTEN. Deze handelswijze kan gezien worden als een overgecompliceerde en nutteloze exercitie. In de iconografie is dat niet het geval. Neem als voorbeeld de Christelijke iconografie, meer bepaald die met betrekking tot de Byzantijnse mozaïeken uit de vroegchristelijke tijd.

De ogen van Christus, en die van de Apostelen en andere Heiligen, zijn groot en wijd-opengesperd, alsof de spirituele en wonderlijke kracht vanuit de figuren komt. Niemand zal deze ogen vergelijken met die van de hedendaagse toerist die kijkt naar zo'n werk, met een levend mens dus. Wel kan men opmerken dat in de Byzantijnse mozaïeken figuren voorkomen die ogen hebben, zoals ook mensen ogen hebben, en dat is alles. Byzantijnse ogen, en de vormgrootte ervan, worden onderling vergeleken en, door het veelvuldig voorkomen van zulke ogen in de figuren, kan er betekenis worden vastgesteld.

Op dit moment bij het lezen de tekst zou men mij wellicht willen toeroepen: "Wordt nou eens concreet!"

Kijken we in detail naar drie objecten in de tentoonstelling "Abstracte Abstracten" (11): Raphaël Langmair, Same (different) black; Jan Willem van Welzenis, zonder titel; Joep Felder, nummer 51.
Raphaël Langmair, Same (different) black (detail)
Raphaël Langmair, Same (different) black (detail)
Jan Willem van Welzenis, zonder titel (detail)
Jan Willem van Welzenis, zonder titel (detail)
Joep Felder, nummer 51 (detail)
Joep Felder, nummer 51 (detail)
De lijnen die te zien zijn, kunnen in de iconografische ABSTRACTEN-catalogus opgenomen worden als lijnpatroon en is voor betekenisduiding gereed (12). Met elke ander beeldelement uit ABSTRACTEN kan dat gebeuren, zodat het betekenissysteem wordt opgeladen met tal van verbindingen. Veel concreter zal het niet worden…
Begin van de kunst
foto: Wim Lustenhouwer
foto: Wim Lustenhouwer

In de tekst "Abstracte, een voorstel" noemde ik de vondst van een door een mens bewerkte schelp van een half miljoen jaar geleden. Er is een verband tussen het patroon op die schelp en het lijnpatroon in het werk van Felder, en daarmee ook tussen schelp en het werk van Langmair en van Van Welzenis. We zien zo een continuïteit van homo erectus op Java naar de hedendaagse homo sapiens die ABSTRACTEN-kunstenaar is. Sterker nog, de conclusie dat de beeldende kunst begon met abstractie, met een ABSTRACTE, is zonder meer gerechtvaardigd te trekken.

1. Op 9 april 2022 opende ik de tentoonstelling PEK in de Visserhallen in IJmuiden, met het uitspreken van de tekst "ABSTRACTE, in vier korte noties", waarin de stelling wordt geïntroduceerd.
2. Bij de opening van de tentoonstelling Het Altijd Zijnde op 9 september 2023, deed ik het voorstel om abstracte kunstwerken vanaf dan abstracten te noemen, in de tekst "Abstracte, een voorstel".
3. Om verwarring te voorkomen zal ik het zelfstandig naamwoord, wanneer het dit type van kunstwerken betreft, in hoofdletters schrijven, ABSTRACTE en, in meervoud, ABSTRACTEN.
4. Dit is niet feitelijk een citaat van Georg Cantor (1845-1918).
5. Boven houdt hier geen waardeoordeel in, het is niet beter of belangrijker, het is enkel een manier van beschrijven van wat er gebeurt.
6. Er zijn vier varianten van dit werk van Kazimir Malevitsj (1879-1938) bekend, met allen dezelfde titel en hetzelfde jaartal.
7. Strikt genomen zijn echter zwart en vierkant geen begrippen die voor deze ABSTRACTE gelden, omdat zij een verwijzing vormen vanuit de werkelijkheid naar wat daar over het algemeen als zwart wordt aangeduid, of als vierkant, naar het werk.
8. Anders dan in intuïtieve beschrijvingsmomenten.
9. Wanneer in een tentoonstelling 59 werken voorkomen, dan is het aantal verhoudingen waarin die 59 werken tot elkaar kunnen staan het getal van 13868311854568983573
7939019720389406345902876772
687432540821294940160
000000000000; dat is net iets meer dan het aantal atomen dat in het heelal voorkomt. Zo'n gegeven is op zichzelf al betekenisvol.
10. Categorie betekent tenslotte zoveel als een verzameling van objecten die in kernmerken overeenkomstig zijn. Het hier bepaalde kenmerk is dat de betekenis van een ABSTRACTE alleen bestaat in de verhouding tot andere ABSTRACTEN.
11. Beter zou het zijn te schrijven "Abstracte ABSTRACTEN"…
12. Vanuit lijnpatroon kunnen weer vervolgonderscheidingen gevonden worden, zoals netwerklijnpatroon en regelmatig netwerklijnpatroon en onregelmatig netwerklijnpatroon en veranderende lijn lijnpatroon.

foto: Peter Cox
foto: Peter Cox
foto: Peter Cox
foto: Peter Cox
foto: Peter Cox
foto: Peter Cox
foto: Peter Cox
foto: Peter Cox
foto: Peter Cox
foto: Peter Cox
foto: Peter Cox
foto: Peter Cox
foto: Peter Cox
foto: Peter Cox
Joep Felder, serie vazen 1945-1960, foto: Peter Cox
Joep Felder, serie vazen 1945-1960, foto: Peter Cox
gesprek met Arjan Janssen, foto: Karin van Pinxteren
gesprek met Arjan Janssen, foto: Karin van Pinxteren
gesprek met Arjan Janssen, foto: Karin van Pinxteren
gesprek met Arjan Janssen, foto: Karin van Pinxteren
gesprek met Arjan Janssen, foto: Karin van Pinxteren
gesprek met Arjan Janssen, foto: Karin van Pinxteren

foto: Peter Cox
foto: Peter Cox
foto: Peter Cox
foto: Peter Cox
foto: Peter Cox
foto: Peter Cox
foto: Peter Cox
foto: Peter Cox
foto: Peter Cox
foto: Peter Cox
foto: Peter Cox
foto: Peter Cox
foto: Peter Cox
foto: Peter Cox
Joep Felder, serie vazen 1945-1960, foto: Peter Cox
Joep Felder, serie vazen 1945-1960, foto: Peter Cox
gesprek met Arjan Janssen, foto: Karin van Pinxteren
gesprek met Arjan Janssen, foto: Karin van Pinxteren
gesprek met Arjan Janssen, foto: Karin van Pinxteren
gesprek met Arjan Janssen, foto: Karin van Pinxteren
gesprek met Arjan Janssen, foto: Karin van Pinxteren
gesprek met Arjan Janssen, foto: Karin van Pinxteren
WERK
 • tekst
  Naar kunst kijken en over kunst lezen, altijd is er taal. Om te kunnen spreken over de kunst, om erover te kunnen denken. Étoile du Nord schrijft voor en over kunstenaars, met organisaties en instellingen. Om het oeuvre te kennen, nu en voor toekomst. Om te weten wat moet gebeuren bij organisaties.
 • mentor
  Ieder talent verdient een mentor, om verder te komen, om in wisselwerking een betekenisvolle relatie aan te gaan. Étoile du Nord werkt met kunstenaars die zich karakteristiek willen positioneren in een relevant netwerk. Kunstenaars die kritisch willen argumenteren over hun werk. Kunstenaars reflecteren in de verschillende werkvormen die Étoile du Nord aanbiedt.
 • productie
  Beeldende kunst wordt gezien in tentoonstellingen, op internet en in andere publieke ruimten. Door die confrontatie is de kunst rijker aan betekenis. Étoile du Nord produceert publieke presentaties en heeft meer dan drie decennia ervaring. Solo's en museale groepsexposities, intieme tentoonstellingen in huiskamers en grootste beurzen in gashouders. Van plan tot realisatie, dat is het werk van Étoile du Nord.
 • bestuur
  Als het er is, wordt het vanzelfsprekend dat het er kwam. Maar elke expositie of manifestatie of publicatie is gemaakt, in samenwerkingen van instellingen en door betrokkenheid van mensen. Étoile du Nord is zich bewust van de noodzaak tot organisatie en draagt daaraan bij, zo nodig belangeloos. Altijd met gevoel voor resultaat.
 • vrije val
  Laat er kunst zijn en laat er taal zijn. Het werk van Étoile du Nord wordt gemotiveerd door de eigen artistieke praktijk. Het creëren van autonome beelden én het schrijven van vrije tekst is de beste uitgangspositie voor advies en organisatie. Étoile du Nord is verweven met het picturale en het dramatische.