Telefoonrelikwieën
voorstel fotoproject
Fons Manders, 2023 11
Voor de Bredase fotograaf Fons Manders werkte Ad van Rosmalen een projectvoorstel uit. Manders maakte een reeks foto's van de mobiele telefoons van vluchtelingen, die hij tegenkomt als vrijwilliger bij Vluchtingenwerk Nederland. In het voorstel worden enkele van de foto's kort geanalyseerd.

Reisrelikwieën
Of men op reis gaat of op de vlucht, in elke cultuur bestaan er voorwerpen die men kan meenemen als aandenken. En dat niet in de vorm van souvenir, letterlijk aandenken, aan een plezierig verblijf. Het gaat hier om juist de voorwerpen die de relatie van een individu met de eigen cultuur, godsdienst of land van herkomst elke dag opnieuw aanbrengt. Het door die ene mens gevoelde verband met cultuur, godsdienst of land wordt present gesteld. In die zin dat men voor even in de, al dan niet voorbije, omstandigheid zelf aanwezig kan zijn, in gedachten. Voorbeelden hiervan zijn de gau's of reistabernakels uit Tibet, de Maria's op Reis van de katholieken en Hindoe-pantheons uit India.
Telefoon
Hindoe-pantheon, India, 2de helft 20ste eeuw, eigen collectie
Hindoe-pantheon, India, 2de helft 20ste eeuw, eigen collectie

Hoewel de mobiele telefoon geen sacraal voorwerp is, tenminste niet in het kader van religieuze tradities, heeft precies dat object bepaalde eigenschappen overgenomen van de min of meer klassieke reisrelikwieën. De individuele band die de eigenaar van de telefoon ervaart met geliefden, heiligen, het land van herkomst en godsdienst, wordt gerepresenteerd door middel van afbeeldingen die men bewaart in het geheugen van het apparaat. Het is niet enkel bewaren, per dag worden er wereldwijd circa 3 miljard foto's gemaakt met mobiele telefoons, maar denk bijvoorbeeld aan de welkomschermen.

De keuze voor de voorstelling, die telkens verschijnt bij het gebruik van de telefoon, is bewust gemaakt en absoluut stabieler dan de collectie van afbeeldingen in het digitaal geheugen. Met die keuze wordt een speciale relatie uitdrukt van de eigenaar met het afgebeelde. De telefoon is, bij wijze van spreken, het tabernakel waarin het heilige voorwerp of de gewijde afbeelding wordt bewaard.
Fotograaf
Maria op Reis, katholieke traditie, 1ste helft 20ste eeuw, eigen collectie
Maria op Reis, katholieke traditie, 1ste helft 20ste eeuw, eigen collectie

Fons Manders heeft al vroeg in zijn carrière als fotograaf belangstelling voor en compassie met vreemdelingen opgevat. Indertijd waren dat de zogenaamde gastarbeiders, later richtte bij zijn fotografische blik op ingezetenen met een ander land van herkomst. Als vrijwilliger bij een vluchtelingenorganisatie vielen hem de voorstellingen op die mensen kiezen voor het welkomscherm van hun telefoons. Hij fotografeert in eerste instantie, met zijn mobiele telefoon, die schermen en vraagt soms ook naar andere dierbare foto's. Er is een enorme diversiteit van afbeeldingen denkbaar, maar binnen bepaalde groepen van mensen zijn karakteristieken te zien. Precies zoals er in reisrelikwieën kenmerkende elementen worden opgenomen.

Verhalen
Tibetaans reistabernakel, vroeg 20ste eeuw met bodhisattva, eigen collectie
Tibetaans reistabernakel, vroeg 20ste eeuw met bodhisattva, eigen collectie

De geschiedenissen van bodhisattva's, Maria en de andere Heiligen zijn bekend, in ieder geval aan de dragers van de reisrelikwieën en anderen in diezelfde culturele context. De verhalen van de eigenaren van de telefoons, uit de fotocollectie van Manders, zijn in één opzicht aan iedereen bekend: Men is allen uitwijkeling. Met die vaststelling is precies het algemene karakter gegeven, want al het andere is individueel en particulier. Elke voorstelling op elk afzonderlijk welkomscherm, bijvoorbeeld, is bijzonder, zoals de voorkeur voor bijvoorbeeld een afbeelding van Christus ook particulier kan zijn. En veel van de foto's in het geheugen zijn ook om speciale redenen niet verwijderd.

De verhalen van de eigenaren van de digitale tabernakels komen overeen in verdriet en verlangen, in ontworteling en opnieuw aarden, in persoonlijke verhalen die, niet eens figuurlijk maar in feitelijkheid, de illustraties vormen bij de wereldgeschiedenis. Uit de verhalen komen moeders, vaders, broers en zussen naar voren, families. De verhalen gaan over verboden liefdes en liefde voor Christus. Ze vormen de motieven voor de keuze van de voorstellingen op de telefoons en zijn in die zin instructief. Maar vooral omdat de verhalen la condition humaine verbeelden in de verzamelingen op de telefoons.
Beeld
De voorstellingen, foto's of andere afbeeldingen, op de telefoons zijn op zichzelf te beschouwen. Maar ook de foto's, die Manders maakte, hebben een eigen betekenisniveau. Technische gesproken zijn het foto's van afbeeldingen. Met Plato gezegd zijn de foto's twee keer verwijderd van de werkelijkheid. Dat neemt niet weg dat er, in termen van beeldanalyse, van alles op te merken is.
Isa, 32 jaar, Tsjetsjenië 4 jaar in Nederland
Isa, 32 jaar, Tsjetsjenië 4 jaar in Nederland

Hoe Isa uit Tsjetsjenië zijn mobiel vasthoudt, bijvoorbeeld. De fotograaf zal niet gevraagd hebben, aangenomen, om de telefoon als een gewijd en kostbaar voorwerp te tonen aan de toeschouwer, zoals in de Rooms-Katholieke Kerk de hostie in een monstrans getoond wordt aan het kerkvolk. De manier waarop Isa zijn handen gevormd heeft rondom de telefoon duiden op eerbied, niet zozeer voor de telefoon, als wel voor de foto van zijn vader als jongeling. En dus ook eerbied voor de vader. Dat het zijn vader is, wordt duidelijk uit het verhaal. Zonder die informatie was al iets anders duidelijk, namelijk de onmiskenbaar homo-erotische tendens in de afbeelding en de manier waarop de telefoon gepresenteerd wordt. De film Querelle van R. W. Fassbinder is niet ver weg…

Abdullah Sahel, 33 jaar, Afghanistan 3 jaar in Breda
Abdullah Sahel, 33 jaar, Afghanistan 3 jaar in Breda

De heroïeke afbeelding op de telefoon van Abdullah Sahel, hij zit zelf te paard, contrasteert met de achtergrond waartegen hij de telefoon vasthoudt, een gewoon Nederlandse straat met typische dakkapellen. Zonder iemand het recht op een verblijf in Nederland te misgunnen, vormt het contrast de idee van misplaatst zijn. Man en paard zijn misplaatst in de gewone straat. Hoewel heroïsch is het toch ook tragisch. Met de afbeelding van de paardrijder alleen zou die tragiek niet kenbaar geweest zijn. Juist de foto, de telefoon eigenlijk, tegen de achtergrond van de straat, maakt dat het gebeurt. De betekenis van de serie foto's-van-mobieltjes als geheel wordt daardoor duidelijk.

Rula Mohamed 41 jaar, Aleppo, Syrië woont in Sprundel
Rula Mohamed 41 jaar, Aleppo, Syrië woont in Sprundel

De telefoon van Rula Mohamed heeft een foto van haar moeder als welkomscherm. Het is een foto van de eerste keer dat zij haar moeder weer zag, in Duitsland waar de vrouw terechtgekomen was na veel omzwervingen. Het blauw van haar kleding en het blauw van de geparkeerde auto op de achtergrond is misschien toevalsesthetiek, maar toeval of niet, het is de artistieke keus van Manders om van dit familiale beeld een weergave te maken. Kijkt men op die manier naar de welkomschermen, dan zijn de afbeeldingen miniaturen die het moderne leven representeren, meer in het bijzonder dat van mensen op de vlucht. Dat is de moderniteit, hoe men ook oordeelt over de noodzaak van mensen om elders een bestaan te zoeken: Geen enkele natie-staat is ingericht om tegemoet te komen aan de diepmenselijke trek om als nomade daar te willen zijn waar de omstandigheden misschien beter zijn voor het gezin en de familie.

Sama 30 jaar, Taiz, Jemen 2 jaar geleden gevlucht, woont in Breda
Sama 30 jaar, Taiz, Jemen 2 jaar geleden gevlucht, woont in Breda

Louter vormelijk zijn er veel beeldbetekenissen aan de foto's van mobieltjes op te merken. In de foto van Sama uit Jemen is er sprake van duidelijk beeldrijm tussen haar hand en de hand van de vrouw die haar sluier rechttrekt of vasthoudt. De richtingen van de duim, van Sama, en die van de arm van de vrouw op de foto, lopen parallel. Door het beeldrijm van parallelle lijnen wordt het gracieuze gebaar van de vrouw op de foto benadrukt en het schrijnende van het verhaal van Sama vergroot en de tragiek ervan extra duidelijk. De foto's werken op deze manier als raamvertellingen. Het kader van de foto, met hand van Sama en afbeelding van gesluierde vrouw, vormen samen het verhaal van vluchtelingen.

Frtuna Tesfalem 19 jaar, Eritrea, woont 3 jaar in Bavel
Frtuna Tesfalem 19 jaar, Eritrea, woont 3 jaar in Bavel

Frtuna Tesfalem houdt de telefoon, met daarop de lijdende Christus, recht voor haar hart. Dat is op te merken aan de stand van haar hand en de textuur van de kleding die zij aanheeft. Natuurlijk is het over-interpretatie, of kan dat althans zijn, maar Frtuna heeft onwillekeurig besloten die houding aan te nemen en de fotograaf heeft het belang, al dan niet bewust, van die handeling gezien en vastgelegd. Misschien dat ook niet-Christenen de uitdrukking het Heilig Hart kennen, de foto van Manders is een duidelijke verwijzing naar die uitdrukking. Zo ontstaat uit het afbeelden van de afbeeldingen op de welkomschermen een nieuwe verwijzing en in die zin zijn deze foto's van Manders beeldende kunst te noemen.

Telefoonbezit
Een aantal jaren geleden was er in Nederlandse media opwinding over het de mobiele telefoons van vluchtelingen. Enkele harteloze commentaren merkten op dat "zij toch maar mooi mobieltjes" hadden en dus niet zo arm, hulpbehoevend en tragisch zijn als wel voorgesteld wordt. Vluchtelingen en hun vertegenwoordigers toonden daarop aan dat mobiele telefoons van groot belang zijn omdat men daarmee contact kan houden met familie in het vlucht- maar ook in het veiligland. Met behulp van de telefoon kan men zich nog enigszins oriënteren op de plaats waar men verblijft. Niet in de laatste plaats werd opgemerkt dat de telefoons dienen om contact te houden met mensensmokkelaars, de cynische reisleiders van de refugé-industrie. Mobieltjes zijn de life line voor vluchtelingen en zijn feitelijk het draagbare, sociale kapitaal van mensen op de vlucht.
Mobielfoto's van Fons Manders. Journalist Edine Wijnands maakt interviews met de eigenaren van de telefoons.

foto: Fons Manders
foto: Fons Manders

foto: Fons Manders
foto: Fons Manders
WERK
 • tekst
  Naar kunst kijken en over kunst lezen, altijd is er taal. Om te kunnen spreken over de kunst, om erover te kunnen denken. Étoile du Nord schrijft voor en over kunstenaars, met organisaties en instellingen. Om het oeuvre te kennen, nu en voor toekomst. Om te weten wat moet gebeuren bij organisaties.
 • mentor
  Ieder talent verdient een mentor, om verder te komen, om in wisselwerking een betekenisvolle relatie aan te gaan. Étoile du Nord werkt met kunstenaars die zich karakteristiek willen positioneren in een relevant netwerk. Kunstenaars die kritisch willen argumenteren over hun werk. Kunstenaars reflecteren in de verschillende werkvormen die Étoile du Nord aanbiedt.
 • productie
  Beeldende kunst wordt gezien in tentoonstellingen, op internet en in andere publieke ruimten. Door die confrontatie is de kunst rijker aan betekenis. Étoile du Nord produceert publieke presentaties en heeft meer dan drie decennia ervaring. Solo's en museale groepsexposities, intieme tentoonstellingen in huiskamers en grootste beurzen in gashouders. Van plan tot realisatie, dat is het werk van Étoile du Nord.
 • bestuur
  Als het er is, wordt het vanzelfsprekend dat het er kwam. Maar elke expositie of manifestatie of publicatie is gemaakt, in samenwerkingen van instellingen en door betrokkenheid van mensen. Étoile du Nord is zich bewust van de noodzaak tot organisatie en draagt daaraan bij, zo nodig belangeloos. Altijd met gevoel voor resultaat.
 • vrije val
  Laat er kunst zijn en laat er taal zijn. Het werk van Étoile du Nord wordt gemotiveerd door de eigen artistieke praktijk. Het creëren van autonome beelden én het schrijven van vrije tekst is de beste uitgangspositie voor advies en organisatie. Étoile du Nord is verweven met het picturale en het dramatische.